आयोजित बृहत सरसफाई अभियान कार्यक्रम साथै बृद्ध बृद्धाहरुको लागी खाद्यान्न बितरण कार्यक्रम