आ.व. २०७२/०७३ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि सुचना

गढ़िमाई नगरपालिका भित्रका विभिन्न सडकहरु मा पटके सवारी कर र पाडा बजारमा उठाईने कर को ठेक्का को लागि यस गढ़िमाई न. पा. , जितपुर ले ठेक्का सम्बन्धि बोलपत्र खरिद गरि दाखिला गर्न इच्छुक व्यक्ति, फर्म वा कम्पनि हरुलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मिति २०७२-०८-२३ ले १५ दिन भित्र दाखिला गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ / 

Supporting Documents: