शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

यस उपमहानगरपालिकाबाट मिति २०७३।०९।०६ गतेको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित शिलबन्दी बोलपत्र आहृवान सम्बन्धी सुचना अनुसार तपसिलको कार्यको लागी दर्ता भएका शिलबन्दी बोलपत्र मध्ये सारभूत रुपमा प्रभावग्राही तपसिलमा उल्लेखित न्यूनतम मूल्याङ्कीत बोलपत्र र्सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ उपदफा -२) को प्रयोजनार्थ सम्बन्धित सबै बोलपत्रदाताको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।